Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về y tế (HWG)”