Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Nhóm bạn của chủ tịch (FotC) về FTAAP”