Bidrico tại giải golf hữu nghị Thái Lan lần thứ 11 tại Việt Nam