Bidrico tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tại Hậu Giang