Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi “Đối thoại về công nghiệp ô tô (AD)”