Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo ” Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) – Ủy ban tư vấn pháp quy hỗn hợp lần thứ 22 về thiết bị điện và điện tử”