Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế”