Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF) – Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính sách”