Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Liên minh APEC về kết nối chuỗi cung ứng (A2C2)”