Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG)”