Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về di chuyển doanh nhân (BMG) – Phiên toàn thể”