Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về tiếp cận thị trường (MAG)”