Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG)”