Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm công tác về y tế – Đối thoại chính sách về tăng cường phòng chống lao và lao đa kháng thuốc trong khu vực APEC”