Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm đối thoại hóa chất (CD) – Diễn đàn các nhà quản lý chính sách”