Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Nhóm đối thoại về hóa chất (CD) – Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hóa chất”