Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về ” Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP) – Đối thoại về chính sách hải quan APEC (ACBD)”