Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về ” Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC)”