Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban kinh tế (EC) – Hội thảo tìm hiểu các lựa chọn cho tương lai hợp tác APEC – OECD về thực tiễn quản lý hàng hóa”