Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban kinh tế – Hội thảo về đơn giản hóa thủ tục đăng ký và thành lập kinh doanh APEC”