Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại đầu tư – (CTI) – Đối thoại công tư (PPD) về nguồn gốc xuất xứ”