Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI)- Hội thảo về áp dụng các chuẩn dữ liệu toàn cầu (GDS) đối với chuỗi cung ứng”