Bidrico đồng hành cùng APEC trong buổi hội thảo về “Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về các tiêu chuẩn quảng cáo”