Bidrico đồng hành cùng APEC trong “Cuộc họp Nhóm Công tác về chống khủng bố (CTWG)”