Bidrico đồng hành cùng APEC và Ủy ban kinh tế (EC) – Hội thảo về phương pháp xếp hạng theo hệ thống đèn hiệu giao thông