Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật