Bidrico nước uống chính thức phục vụ các nguyên thủ quốc gia đến từ Việt Nam và Quốc tế