Hội nghị SOM 1 tại Nha Trang mở đầu cho Năm APEC Việt Nam 2017