Đồng hành APEC 2017, Bidrico khẳng định “chất lượng vàng” thời hội nhập